NanoVelos

Shareholders

Flask
Strong together

There would be no US without YOU!

Share structure & announcements for shareholders and investors

Here you will find all information about the company that we are required to publish under Polish law.
Polish versions of the following entries should be treated as legally binding. The English translation is provided for your convenience only.

 
Current share structure of NanoVelos SA / Aktualna struktura akcjonariatu NanoVelos SA
 
  Shareholders  
 
November, 2023
Share capital change

Share capital of PLN 981 537.50 / paid PLN 989 283.90.

 
 
Listopad, 2023
Zmiana kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy 981 537,50 zł / wpłacony: 989 283,90 zł.

 
 
June, 2022
Announcement on the convening of an extraordinary general meeting

The Management Board hereby convenes the extraordinary General Meeting of the Company for July 12, 2022. Details: [PDF].

 
 
Czerwiec, 2022
Ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia

Zarząd Spółki zwołuje niniejszym na dzień 12 lipca 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Szczegóły: [PDF].

 
 
May, 2022
Announcement on the convening of an ordinary general meeting

The Management Board hereby convenes the Ordinary General Meeting of the Company for May 26, 2022. Details: [PDF]. Draft resolutions: [PDF]

 
 
Maj, 2022
Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia

Zarząd Spółki zwołuje niniejszym na dzień 26 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Szczegóły: [PDF]. Projekty uchwał: [PDF]

 
 
February, 2022
Announcement on the convening of an extraordinary general meeting

The Management Board hereby convenes the Extraordinary General Meeting of the Company for March 15, 2022. Details: [PDF]

 
 
Luty, 2022
Ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia

Zarząd Spółki zwołuje niniejszym na dzień 15 marca 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Szczegóły: [PDF]

 
 
November, 2021
Announcement on the convening of an extraordinary general meeting

The Management Board hereby convenes the Extraordinary General Meeting of the Company for December 16, 2021, which will begin at 10:00AM at the Company’s registered office 36, Rakowiecka St, Warsaw 02-532. Details: [PDF]

 
 
Listopad, 2021
Ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia

Zarząd Spółki zwołuje niniejszym na dzień 16 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10.00 w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36 w biurze Spółki. Szczegóły: [PDF]

 
 
June, 2020
Call to submit possessed share documents or subscription warrants in order to dematerialize them

The board of the company under the name NANOVELOS SA with its registered office in Warsaw (hereinafter referred to as the “Company”), in connection with art. 16 of the Act of August 30, 2019 amending the Act “Code of Commercial Companies and Certain Other Acts” (Journal of Laws of 2019, item 1798), calls on all Company shareholders to submit their share documents in order to dematerialize them. Share documents should be submitted at the Company’s registered office, i.e. at 36 Rakowiecka St, Warsaw 02-532, on business days (from Monday to Friday) from 10:00AM to 3:00PM.

 
 
Czerwiec, 2020
Wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji lub warrantów subskrypcyjnych w celu ich dematerializacji

Zarząd spółki pod firmą NANOVELOS SA z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy “Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw” (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00-15:00.

 
 
July, 2018
Share capital

Fully paid-up share capital of PLN 144 586.60 zł zł.

 
 
Lipiec, 2018
Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy 144 586,60 zł, wpłacony w całości.